KVKK Başvurusu Nasıl Yapılır?

KVKK

KVKK Başvurusu Nasıl Yapılır?

KVKK kapsamında yapılacak başvurular için veri sorumlusunun belirleyeceği bir iletişim kanalı kullanılmalıdır. Bu iletişim kanalı veri sorumlusunun internet sitesinde yer alan başvuru formu, e-posta adresi, posta adresi gibi yöntemlerle yapılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak veri sorumlusu olan kurum, kuruluş veya şirketlere başvuru yapmak mümkündür. KVKK’ ya göre veri sahipleri veya temsilcileri tarafından yapılacak başvurular, veri sorumlusuna yazılı veya elektronik yollarla iletilir.

KVKK kapsamında başvuru yaparken, aşağıdaki bilgilerin başvuruda yer alması gerekmektedir:

 • Başvuru sahibinin kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası vb.)
 • Başvuru sahibinin iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi vb.)
 • Başvurunun konusu
 • Başvurunun talep edilen şekli (bilgi verilmesi, düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi vb.)
 • KVKK’ya göre veri sorumlusu, başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevap vermekle yükümlüdür. Başvuru sonucunda, talep edilen bilginin verilmesi, düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi veya reddedilmesi gibi farklı sonuçlar olabilir. Başvuru sonucu hakkında kişinin memnuniyetsizliği durumunda ise, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na itiraz edilebilir.

KVKK kapsamında veri sorumlusu olan kurum, kuruluş veya şirketlere başvuru yapmak için, veri sorumlusunun belirlediği iletişim kanalını kullanarak yazılı veya elektronik başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruda talep edilen bilgi veya işlemin konusu ve şekli açıkça belirtilmeli ve veri sorumlusu en geç 30 gün içinde cevap vermelidir.

Kvkk Danışmanlığı Nedir?

KVKK danışmanlığı şirketlerin KVKK’ya uygun olarak hareket etmelerine yardımcı olan danışmanlık hizmetidir. KVKK, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili yasal yükümlülükleri düzenleyen bir kanundur ve şirketlerin bu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. KVKK danışmanlığı şirketlerin KVKK’ya uygun olarak işleyebilecekleri kişisel verileri belirlemelerine, veri işleme faaliyetlerinin açıklanması, veri sahiplerinin haklarının korunması, veri güvenliğinin sağlanması ve veri ihlallerinin bildirilmesi gibi konularda yardımcı olur.

KVKK danışmanlığı şirketlerin veri işleme faaliyetleri hakkında danışmanlık hizmeti vererek, şirketlerin KVKK’ya uygun olarak hareket etmelerine ve kişisel verilerin korunmasını sağlamalarına yardımcı olur. KVKK danışmanlık hizmeti veren uzmanlar, şirketlerin veri işleme faaliyetlerini analiz ederek KVKK’ya uygunluğu belirler ve şirketlerin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için gerekli olan önlemleri alırlar.

KVKK danışmanlık hizmeti herhangi bir sektörde faaliyet gösteren şirketler için gereklidir. Veri işleme faaliyetlerinin hızla arttığı günümüzde, şirketlerin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, veri güvenliğini sağlaması ve veri ihlallerini önlemesi önemli bir konudur. Bu nedenle KVKK danışmanlığı hizmetleri şirketlerin KVKK’ ya uygun olarak hareket etmeleri için önemli bir adımdır.

KVKK Şartları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve işlenmesine ilişkin şartları düzenleyen bir kanundur. KVKK’ya göre kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki şartlara tabidir:

 • İşlenen verilerin doğru ve güncel olması gereklidir.
 • Veriler, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmelidir.
 • Verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızası olmadan gerçekleştirilemez. Ancak, kanunda öngörülen hallerde açık rıza gerekli olmaksızın veriler işlenebilir.
 • Kişisel verilerin işlenmesi, veri sorumlusu tarafından belirlenmiş amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre boyunca sınırlı olmalıdır. Veriler, amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olmadıkça veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmedikçe saklanabilir.
 • Kişisel verilerin işlenmesi, KVKK tarafından öngörülen güvenlik önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
 • Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, KVKK kapsamında ilgili kişinin haklarına saygı gösterilmelidir. Bu haklar arasında, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi alma, veriye erişme, düzeltme, silme, yok etme, anonim hale getirme, aktarma ve itiraz etme gibi haklar yer alır.
 • Veri sorumlusu, KVKK uyarınca belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.

KVKK’ nın bu şartları kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasal bir çerçeve oluşturarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde uyulması gereken esasları belirlemektedir. Veri sorumlularının KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri, hem ilgili kişilerin haklarının korunması hem de veri sorumlularının yasal açıdan risk almaması açısından önemlidir.

Şirketler İçin KVKK Süreçleri

Şirketler için KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) süreçleri, şirketlerin kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve veri güvenliğini sağlamalarını amaçlar. KVKK süreçleri şunları içerir:

Veri envanteri oluşturma: Şirketlerin, sahip oldukları kişisel verileri belirlemeleri ve bu verilerin nerede, nasıl ve hangi amaçla kullanıldığını kaydetmeleri gerekmektedir. Bu süreçte, veri sorumluları ve veri işleyicileri arasındaki sorumluluklar belirlenir.

Veri işleme faaliyetlerinin açıklanması: KVKK kapsamında, kişisel verilerin işlenmesine dair açık bir beyan yapılması gerekmektedir. Bu beyanlar, işlenen verilerin türü, amaçları, veri sahiplerinin hakları ve verilerin kimlerle paylaşıldığı gibi bilgileri içermelidir.
Veri sahiplerinin haklarının korunması: KVKK kapsamında, veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili bazı haklara sahiptir. Bu haklar arasında, veriye erişim, düzeltme, silme, verinin işlenmesine itiraz etme ve verilerin aktarımını engelleme yer almaktadır. Şirketler, bu hakların korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır.

Veri güvenliğinin sağlanması: Şirketler, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almalıdır. Verilerin izinsiz erişim, değiştirme veya silinmesini engellemek için gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Veri ihlallerinin bildirilmesi: KVKK kapsamında, veri ihlalleri bildirilmesi gerekmektedir. Veri ihlalleri, verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi, kaybolması, değiştirilmesi veya yok edilmesi durumlarını kapsar. Şirketler, veri ihlallerini en kısa sürede ilgili kurumlara bildirmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

KVKK eğitimleri: Şirketlerin KVKK’ya uygun olarak hareket etmeleri için çalışanlarına KVKK eğitimleri vermesi gerekmektedir. Bu eğitimlerle, kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık oluşturulmalı ve KVKK’ya uygun davranışlar benimsenmelidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verilerin korunması kanunu bir kişinin kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgisinin, özel hayatın gizliliği dahil olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla düzenlenen bir kanundur. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve paylaşılmasıyla ilgili kuralları belirler ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri öngörür.

Kişisel verilerin korunması kanunu 2016 yılında Türkiye’de yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili tüm işlemler, veri sorumlusu ve veri işleyicilerinin belirli yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu yükümlülükler arasında, kişisel verilerin güvenliği, işlenme amaçlarına uygunluk, veri sahiplerinin haklarının korunması, veri işlemeye dair açık rıza alınması gibi konular yer almaktadır.

Kişisel verilerin korunması kanunu her türlü veri işleme faaliyeti için geçerlidir ve kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer tüm kurum ve kuruluşları kapsar. Kanunun ihlali durumunda, idari yaptırımların yanı sıra, tazminat talepleri ve cezai yaptırımlar da öngörülmüştür.

Kişisel verilerin korunması kanunu bireylerin kişisel verilerinin gizliliğini korumayı ve özel hayatın gizliliğini sağlamayı hedeflerken, aynı zamanda işletmelerin ve kurumların da verileri güvenli bir şekilde işlemeleri için gerekli önlemleri almalarını zorunlu kılmaktadır.

VERBİS

VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Türkiye’deki veri sorumlularının kayıt altına alınmasını ve yönetilmesini sağlayan bir sistemdir. KVKK kapsamında veri sorumlusu olan tüm şirketler, kurumlar ve kuruluşlar VERBİS’e kayıt olmak zorundadır.

VERBİS veri sorumlularının kişisel verileri nasıl işlediğini ve bunları ne şekilde koruduğunu düzenli olarak güncellenen bir veritabanında tutar. VERBİS’e kayıt olmak, veri sorumlularının KVKK‘ nın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirdiğinin bir göstergesi olarak kabul edilir.

VERBİS’e kayıt olmak veri sorumlularının kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi için gereklidir. Kayıt işlemi online olarak yapılmaktadır ve VERBİS’te kayıt olan tüm veri sorumluları, sisteme girilen verilerin güncellenmesi ve kontrolü için düzenli olarak bildirim yapmak zorundadır.

VERBİS’in amacı veri sorumlularının KVKK uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve kişisel verilerin korunmasını sağlamaktır. Ayrıca, VERBİS sayesinde veri sorumluları, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkındaki yasal düzenlemeleri takip etme ve uyum sağlama konusunda da desteklenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button