Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma İzni

Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma izni başvurusu yurtiçi ve yurtdışı çalışma izni başvurusu iki çeşit olarak yapılabilir.Yurtiçi ve yurtdışı çalışma izni başvurular bakanlığa yapılabilmektedir. Yurtdışındaki yabancılar, vatandaş oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki Türk dış temsilciliğine başvuru yapabilir.Yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine yapılır, bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince Bakanlığa iletilir.

Sistem üzerinden tamamlanan başvurular için kağıt ortamında bilgi veya belge gönderilmez ve sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgeler başvurunun reddedilmesine sebep olur.Yabancıların geçerli bir ikamet izni olmaksızın başvuru yapabilmeleri için özel şartlar belirlenir.Yurtiçinden yapılacak başvurularda en az altı ay süreli geçerli bir ikamet izni gerekir.

Bir işverene bağlı çalışan yabancılar, süre uzatımı yapılmış izinler hariç, altı ay içerisinde başka bir işverene bağlı çalışmak için yurtiçinden başvuru yapamaz.İnsan ticaretine konu olan alanlarda çalışacak yabancılar adına süre uzatma başvurusu yapılamaz.

Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde nelere dikkat edilir?

Yabancının eğitimi değerlendirimesi iş yerinde alacağı görev, mesleki bilgi ve tecrübesi, işyerinde alacağı görev ile mesleki bilgisi ve tecrübesi arasındaki uyum, ücreti, bildiği diller ve benzeri, işverenin nitelikleri, uluslararası işgücü politikasına uygunluk, ülke içindeki işgücü piyasası ve benzeri hususlar dikkate alınır.

Çalışma izni başvurularında sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi durumunda ne olur?

Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerin ibraz edildiği tespit edilirse, başvuru reddedilir ve durum adli mercilere bildirilir.

Çalışma izni başvurularında ikamet izninin önemi nedir?

Genel Müdürlük tarafından belirlenen yabancılar hariç olmak üzere, yurt içinden çalışma izni başvurularında yabancıya ait en az altı ay süreli geçerli bir ikamet izninin bulunması gerekir.

Çalışma izni başvurularında hangi iş ve meslekler için ülke içinde aynı nitelikte kişinin bulunması gerekir?

Çalışma izni başvurularında çalışma izni talep edilen iş ve meslek için ülke içinde aynı işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı Türkiye İş Kurumu kayıtları ve benzeri dikkate alınır.

Yabancının çalışmaya başlaması için ne kadar süre verilir?

Yurtiçinden yapılan başvurularda bir ay, yurtdışından yapılan başvurularda ise yurda giriş tarihinden itibaren bir ay veya çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren altı ay içinde.

Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izninin başlangıç tarihi arasındaki fark ne olursa ne olur?

Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler yapılmış sayılır.

Milli güvenlik, kamu düzeni ve sağlıkla ilgili olarak çalışma izni almada dikkate alınan hususlar nelerdir?Çalışma izni başvurularının nasıl yapılması gerektiği:

  • Yurtiçinden yapılan başvurularda yabancının çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirerek çalışmaya başlaması zorunludur.
  • Yurtdışından yapılan başvurularda yabancının yurda giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ve her halükarda çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirerek çalışmaya başlaması zorunludur.
  • Eğer çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ve çalışma izninin başlangıç tarihi farklı ise, çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler yapılmış sayılır.

Yabancı personel için işyeri veya görev değişikliği Nasıl Yapılır?

Yabancı personel için işyeri veya görev değişikliği için işveren tarafından sistem üzerinden Bakanlığa başvuruda bulunulması, çalışılacak yeni şubenin ticaret siciline kayıtlı olması, yabancının yapacağı işin mesleki yeterlilik veya ön izin gerektirmemesi, ve yapılan başvurunun Genel Müdürlükçe uygun bulunması gerekir. Turkuaz kart, bağımsız çalışma izni ve süresiz çalışma izni için yeni işyerinde çalışmaya başlamadan önce yabancı tarafından Bakanlığa bildirilir.

Yabancı personel, aynı işverenin farklı bir şubesinde veya farklı bir görevde çalışabilmek için işveren tarafından Bakanlığa sistem üzerinden yapılacak bir başvuru, çalışılacak yeni şubenin işverenin ticaret siciline kayıtlı olması, yabancının yapacağı işin mesleki yeterlilik veya ön izin gerektirmemesi ve mevcut işiyle benzer veya uyumlu olması, yapılacak başvurunun Genel Müdürlük tarafından uygun bulunması şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Turkuaz Kart, bağımsız çalışma izni ve süresiz çalışma izninde işyeri veya görev değişikliği, en geç yeni işyerinde çalışmaya başlamadan on gün önce yabancı tarafından

Yabancı personel ne zaman şube veya görev değişikliği yapabilir?

Cevap: Aynı işverenin aynı iş kolundaki diğer şubelerinde veya farklı bir görevde çalışmak için işveren tarafından sistem üzerinden Bakanlığa yapılacak bir başvurunun uygun bulunması gerekir.

Ne gereklidir yabancının işyeri veya görev değişikliği yapabilmesi için?

Cevap: Yabancının yapacağı işin mesleki yeterlilik veya ön izin gerektirmemesi, mevcut işiyle benzer veya uyumlu olması, işverenin yeni şubenin ticaret siciline kayıtlı olması ve genel müdürlük tarafından uygun bulunması gerekir.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma izninin uzatma başvrusu süresi dolmadan önce sistem üzerinden yapılan çalışma izni süre uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına 60 gün kalana kadar yapılabilir. Aynı işveren için ilk süre uzatma başvurusu en fazla 2 yıl ve sonraki başvurular en fazla 3 yıla kadar uzatılır. Farklı bir işveren için yapılan başvurular ilk başvuru kurallarına göre değerlendirilir. Bağımsız çalışma izni veya dördüncü bölümde tanınan istisna yabancılar için süre sınırlaması olmaksızın uzatılır. Uzatma başvurusunun değerlendirilmesi süresi boyunca ve 90 günü geçmemek kaydıyla çalışmaya devam edebilir. Başvurusu tamamlayanlara, harç ya da ücret talep etmeden çalışma izni süre uzatma belgesi verilir. Uzatma başvurusu olumlu değerlendirildiğinde, çalışma izni süresi önceki sürenin sona erdiği günü takip eden gün itibarıyla başlar.

Çalışma izni süre uzatma başvurusunun ne zaman yapılması gerekir?

Çalışma izni süresinin dolmasına 60 gün kalana kadar yapılabilir.

Aynı işveren için ne kadar süre uzatılabilir?

Ilk süre uzatma başvurusu en fazla 2 yıl, sonraki başvurular en fazla 3 yıla kadar uzatılabilir.

Farklı bir işveren için yapılan başvurular nasıl değerlendirilir?

İlk başvuru kurallarına göre değerlendirilir.

Bağımsız çalışma izni veya dördüncü bölümde tanınan istisna yabancılar için ne kadar süre uzatılabilir?

Süre sınırlaması olmaksızın süreli olarak uzatabilirler.

Çalışma izni süre uzatma başvurusu nasıl yapılır?

Cevap: Çalışma izni süre uzatma başvurusu çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her halükarda çalışma izni süresi dolmadan sistem üzerinden yapılır. Bir işverene bağlı çalışan yabancı adına yapılan çalışma izni süre uzatma başvurusu olumlu değerlendirilen yabancının çalışma izin süresi, aynı işverene bağlı olarak ilk süre uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki süre uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar uzatılır. Çalışma izni süre uzatma başvurusu yapılan yabancılar, izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren başvurunun değerlendirilmesi süresince ve her halükarda doksan günü geçmemek ve yapılan iş ile çalışılan işyerinin değişmemesi kaydıyla çalışmaya devam edebilir.

Süresiz Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar, süresiz çalışma iznine başvurabilir. Süresiz çalışma izni, yabancıya bağımsız veya bir ya da birden fazla işverene bağlı olarak çalışma hakkı verir. Süresiz çalışma izni olan yabancılar, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilir ve seçme, seçilme ve askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur. Süresiz çalışma izni belgeleri her beş yılda bir yenilenir.

Hangi yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir?

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir.

Süresiz çalışma izni ne gibi haklar verir?

Süresiz çalışma izni, yabancıya bağımsız veya bir ya da birden fazla işverene bağlı olarak çalışma hakkı verir.

Süresiz çalışma izni olan yabancıların Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanma durumları nelerdir?

Süresiz çalışma izni olan yabancılar, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilir ve seçme, seçilme ve askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

Süresiz çalışma izni belgeleri ne zaman yenilenir?

Süresiz çalışma izni belgeleri her beş yılda bir yenilenir.

Bağımsız Çalışma İzni Başvurusu Yapılır?

Bağımsız çalışma izni, belirli profesyonel meslek mensuplarına, sınırötesi hizmet sunucularına, kurulmuş şirketlerin şirket ortağı ve yöneticisi olan yabancılara verebilir. Bu yabancıların yapacağı iş, meslekleriyle uyumlu olmalıdır ve birden fazla işyerinde çalışma hakkı verilebilir. Bağımsız çalışma izni başvuruları, uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilir.

Bağımsız çalışma izni, genel müdürlük tarafından belirlenen profesyonel meslek mensuplarına, Türkiye’de uzun dönem hizmet sunacak sınırötesi hizmet sunucularına, Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketlerin ortak ve yöneticisi olan yabancılara, ve diğer şirketlerin ortak ve yöneticisi olan yabancılara verilebilir. Bağımsız çalışma izni olan yabancılar, birden fazla işyerinde çalışma hakkına sahiptir ancak mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Bağımsız çalışma izni başvuruları uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilir.

Bağımsız çalışma izni, belirli kriterlere uygun olarak seçilmiş yabancılar için verilen bir çalışma iznidir. Bu kriterler arasında, profesyonel meslek mensubu olmak, sınırötesi hizmet sunucu olarak hizmet sunmak, Türkiye’de kurulmuş bir şirketin ortağı veya yöneticisi olmak gibi seçenekler yer almaktadır. Bağımsız çalışma izni olan yabancılar, ilgili mevzuat hükümlerine uyarak birden fazla işyerinde çalışma hakkına sahiptirler. Bağımsız çalışma izni başvuruları, uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmektedir ve yabancının eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı önemlidir.

Hangi yabancılara bağımsız çalışma izni verilebilir?

Belirli profesyonel meslek mensuplarına, sınırötesi hizmet sunucularına, kurulmuş şirketlerin şirket ortağı ve yöneticisi olan yabancılara verilebilir.

Türk Soylu Yabancılar Nasıl Çalışma İzni Başvurusu Yapabilirler?

Türk soylu yabancılar İçişleri veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilen yabancılar olarak tanımlanır. Bu yabancılar Türkiye’de ihtiyaç duyulan meslek ve sanat dallarında çalışmak üzere başvuruda bulunabilirler. Bu başvurular, 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddeleri kapsamında değerlendirilir. Bu yabancıların çalışma izni başvuruları uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirilir ve yabancının başvuru şartlarını taşıması çalışma izni düzenlenmesi hususunda yabancıya mutlak hak sağlamaz. Çalışma izinleri, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak üzere beş yıla kadar düzenlenebilir.

Türk soylu yabancılar ne zaman ve hangi şartlar altında çalışma izni alabilirler?

Türk soylu olduğu bildirilen yabancılar Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddeleri kapsamında Türkiye’de ihtiyaç duyulan meslek ve sanat dallarında çalışmak üzere başvuru yapabilirler. Bu başvurular, uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirilir ve yabancının başvuru şartlarını taşıması çalışma izni düzenlenmesi hususunda yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Türk Vatandaşı İle Evli Yabancıların Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türk vatandaşı ile en az üç yıl evli olan yabancılar, üç yıl süreli çalışma izni alabilir.Yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde diplomatik dokunulmazlığı olmayan yabancılar için Dışişleri Bakanlığı’nın olumlu görüşü aranır.
Bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif başarısı ile uluslararası düzeyde tanınan yabancılar için 22. Madde kapsamında oluşturulan değerlendirme kriterleri uygulanmaz ve çalışma izni üç yıla kadar verilebilir. Başvurunun değerlendirilmesinde ilgili mercilerin görüşü alınabilir.

Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar için çalışma izni süresi ne kadardır?
Türk Vatandaşı ile evli olan yabancı uyruklulara Üç yıl verilir.

Yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde diplomatik dokunulmazlığı olmayan yabancılar için ne gereklidir?

Dışişleri Bakanlığı’nın olumlu görüşü aranır.

Bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif başarısı ile uluslararası düzeyde tanınan yabancılar için çalışma izni süresi ne kadardır?

Üç yıl olarak tanımlanmıştır.

Yabancı Öğrenciler Çalışma İzni Alabilir mi?

Yabancı öğrenciler Türkiye’ de bir yükseköğretim kurumunda eğitim alırken, çalışma izni alarak çalışabilirler. Ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler ilk yılını tamamladıktan sonra çalışma izni başvurabilecekler ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kısmi süreli çalışabilecekler. Lisansüstü öğrenciler için bu sınırlamalar geçerli değil. Yabancı öğrencilere verilen çalışma izinleri geçerli öğrenci ikamet iznini etkilemeyecektir.

Çalışma izni muafiyeti Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma izni muafiyeti kapsamında bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde çalışacak yabancılar bir aya kadar, sınırötesi hizmet sunucuları üç aya kadar, sportif faaliyetlerde çalışacak yabancılar dört aya kadar, genel müdürlükçe belirlenen mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak yabancılar altı aya kadar, genel müdürlükçe uygun görülen uluslararası stajyer öğrenci değişimi gibi çeşitli faaliyetlerde çalışacak yabancıların çalışma izininden muaf tutulmasına olanak sağlar.

Hangi yabancıların çalışma izninden muaf tutulacağı açıklanmıştır?

Cevap: Özel kanunlarda yer alan hükümler ile yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerinin saklı kalması kaydıyla; bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında çalışacak yabancılar, Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla gelecek yabancılar, sınırötesi hizmet sunucusu yabancılar, 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyeleri ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortakları ile bu şirketlerde ortak olmayıp en üst seviyede temsil ve ilzama yetkili olan Türkiye’de çalışacak yabancılar, yurtdışında yerleşik olup İçişleri veya Dışişleri Bakanlığınca Türk soylu olduğu bildirilenlerden Türkiye’de çalışacaklar, sportif faaliyetler kapsamında çalışacak yabancılar, Türk üniversiteleri ile yabancı ülkelerdeki üniversiteler arasında yapılmış ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış öğrenci değişim programları kapsamında staj yapacak yabancılar, genel müdürlükçe belirlenen mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak yabancılar, belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde çalışacak yabancılar, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılar, tur operatörü temsilcisi olarak çalışacak yabancılar.

Çalışma izni muafiyeti başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma izni muafiyeti başvurusu yabancı tarafından yurt içinde sistem üzerinden Bakanlığa veya yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine yapılır. Başvuruların yapılmasına süre olarak 30 gün sınırlandırılmıştır.48 inci maddenin birinci fıkrasının (o) ve (ö) bentlerinde yer alan yabancılar için başvurular Dışişleri Bakanlığına yapılır ve olumlu bulunan başvurular Bakanlığa iletilir.Çalışma izni muafiyeti düzenlenmesinde İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü aranır.

Hangi yabancılar çalışma izni muafiyeti başvurusunda bulunabilir?

Çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancılar çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla çalışabilirler.

Hangi yerlerde çalışma izni muafiyeti başvurusu yapılabilir?

Çalışma izni muafiyeti başvuruları yabancı tarafından yurt içinde sistem üzerinden Bakanlığa, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine yapılır.

Çalışma İzni Başvuru süresi nedir?

Yurt içinden yapılacak çalışma izni muafiyeti başvuruları, vize veya vize muafiyeti süresinin aşılmaması kaydıyla yabancının Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapılır.

Hangi kurumlar çalışma izni muafiyeti başvurusunda aracı olarak kullanılabilir?

Çalışma izni muafiyeti başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Çalışma İzni Muafiyeti Başvurusu Neden Reddedilir?

Çalışma izni muafiyeti başvurusu reddedilebilecek durumlar arasında uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan, Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan, Türkiye’ye girmelerine izin verilmeyecek yabancılar, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılar, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmamış veya diplomatik ilişkisi bulunmayan ülke vatandaşları için yapılan, sürenin dolmasından sonra yapılan, kanun ve yönetmelikte düzenlenen hükümlere aykırı olarak yapılan gibi durumlar sayılır.

Çalışma izni muafiyeti başvurusunun reddedilebilecek durumlar nelerdir?

Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan, Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan, Türkiye’ye girmelerine izin verilmeyecek yabancılar, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılar, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmamış veya diplomatik ilişkisi bulunmayan ülke vatandaşları için yapılan, sürenin dolmasından sonra yapılan, kanun ve yönetmelikte düzenlenen hükümlere aykırı olarak yapılan gibi durumlar çalışma izni muafiyeti başvurusunun reddedilmesi için yeterlidir.

Çalışma İzni ve Muafiyeti Neden İptal Olur?

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti iptali yabancının Türkiye’ye gelmemesi, pasaportunun geçerlilik süresinin uzatılmaması, kanun ve yönetmelikte düzenlenen hükümlere aykırı çalışmasının tespiti, çalışmasının sona ermesi, sağlık sebepleri dışında çalışmasının aralıksız olarak üç aydan veya bir yıl içerisinde toplam altı aydan fazla süreyle kesintiye uğraması, başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılmış olması, kanunun 11 inci maddesi kapsamında olması ve geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması, bir işverene bağlı olarak verilen çalışma izni bakımından çalışmasının herhangi bir nedenle sona erdiğinin tespit edilmesi, bağımsız veya süresiz çalışma izni bakımından sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında çalışmasının aralıksız olarak üç aydan veya bir yıl içerisinde toplam altı aydan fazla süreyle kesintiye uğradığının tespit edilmesi, Türkiye’ye girmelerine izin verilmeyecek yabancıların olduğunun bildirilmesi, milli güvenlik veya kamu sağlığı açısından sakıncalı çalışmasının bildirilmesi, çalışmaya başlamaması, çalışma izninin askıya alınmasını gerektiren durumun süresi içerisinde bildirilmemesi gibi nedenlerle iptal edilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button