Mülk Edinimi Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır

Mülk Edinimi Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mülk edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı elde etmek için mülkün en az 400.000 ABD Doları karşılığında satılması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na satış için bir bankaya satış yapılması gerekmektedir. Taşınmaz ayrıca Türk Eşya Kanununun tapu siciline kaydedilmesi gibi gereklilikleri de karşılamalıdır. Mülkiyet herhangi bir türde olabilir (ev, ticari mülk, arsa vb.) ve edinilebilecek mülk sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak gerekli tutar tek satış sözleşmesinde karşılanmalıdır, birden fazla satış sözleşmesi birleştirilemez.

Türk vatandaşlığı satış yoluyla edinmek için 2644 Sayılı Tapu Kanunu ve ilgili mevzuatın aranan kişi ve taşınmaza ilişkin edinim şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Yabancı gerçek kişilerin şahsı dışında yapılan edinimler bu kapsamda değerlendirilmez. Başvuru satış ve satış vaadi sözleşmelerine dayalı olarak noterde yapılabilir ve her tür taşınmaz (konut, işyeri, arsa, tarla, bahçe vb.) satış yoluyla edinilebilir. Ancak devre mülk, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş taşınmazlar Türk vatandaşlığı kazanımına konu edilemez. Tutar 400.000 Amerikan Doları (06.01.2022 tarihinden sonra Merkez Bankasına satılmak üzere bir bankaya satılması gerekmektedir) ve satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak yapılan başvurularda tek sözleşme ile tutarın sağlanması gerekir, birden fazla sözleşme kabul edilmez.

Türk vatandaşlığı nasıl alınabilir?

Mülk edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı alınabilir. En az 400.000 ABD Doları değerinde bir mülkün satılması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na satış yapılması gerekir.

Hangi şartların yerine getirilmesi gerekiyor?

Taşınmazın tapu siciline kaydedilmesi ve Türk Eşya Kanununun gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerekiyor.

Türkiye’de Gayrimenkul Satın Alarak Vatandaşlık Başvurusu

Yabancı vatandaşlar Türkiye’de gayrimenkul satın alarak vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler, ancak bunun sadece bir kısmı değil, bütün bir mülk olması gerekir. Satış tutarının en az 400.000 ABD Doları olması ve satış taahhüdünün yapıldığı tarihte tamamının ödenmesi gerekmektedir. Taşınmazın değeri Tadebis-Web-Tapu sistemi üzerinden alınan resmi bir ekspertiz raporu ile belirlenmeli ve satın alındığı tarihe göre en az 1 milyon ABD Doları veya 400.000 ABD Doları değerinde olmalıdır. Değerleme raporunda resmi belgede beyan edilen satış bedeli, üzerinde anlaşmaya varılan satış bedeli, değerleme raporunda belirlenen değerlerin toplamı veya devir/ödeme tutarları toplamı esas alınmalıdır. Değerleme raporları, mülkün gerçek değerine (tamamlanmış binalar için) veya mülkün tahmini değerine (bitmemiş binalar için) dayanmalıdır. Değerleme raporunun geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren üç aydır. Satış taahhüt sözleşmesi noter tasdikli olmalıdır.

Yabancı vatandaşlar Türkiye’de vatandaşlık başvurusu yapabilir mi?

Evet, yabancı vatandaşlar Türkiye’de gayrimenkul satın alarak vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

Kaç miktarında gayrimenkul satın alınması gerekmektedir?

Satış tutarı en az 400.000 ABD Doları olması gerekmektedir ve satış taahhüdü yapıldığı tarihte tamamının ödenmesi gerekir.

Taşınmazın değerinin nasıl belirlendiği?

Taşınmazın değeri Tadebis-Web-Tapu sistemi üzerinden alınan resmi bir ekspertiz raporu ile belirlenmelidir.

Taşınmazın değerinin en az ne kadar olması gerekir?

400.000 ABD Doları olması gerekir.

Taşınmaz Değerleme Raporu Değer Tespiti

Türkiye’de bir gayrimenkulün satış fiyatının belirlenmesi sürecinde, genellikle taşınmazın son iş gününü temel alan ekspertiz raporu için Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemi (TADEBİS) ve Web Tapu kullanılmaktadır. raporun tarihi TCMB efektif satış kuruna göre belirlenir. Üç yıl süreyle taşınmazın satılmayacağına dair beyan verilmesi halinde kurumun talebi üzerine yenilenenler hariç, yalnızca satış işlemi veya satış vaadi sözleşmesi kapsamında düzenlenen değerleme raporları dikkate alınır. Taşınmazın satışına ilişkin resmi tapuda ve noter tasdikli satış vaadi sözleşmesinde yer alan satış bedeli, 2022/1 sayılı “Yabancı Gerçek Kişi Edinmeleri ve Edinmeleri Hakkındaki Genel Yönerge”de belirtilen usul ve esaslara göre belirlenecektir. Döviz Alım Belgeleri. Taşınmazın alıcısı veya satıcısı veya temsilcilerinin Merkez Bankasına satış için satış bedelini Amerikan doları veya karşılığı bir bankaya satması ve bankanın döviz alım belgesi düzenleyerek ilgili Araziye göndermesi zorunludur KEP üzerinden kayıt olun.

Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemi ve Web-Tapu kullanılır mı?

Evet, Türkiye’de bir gayrimenkulün satış fiyatının belirlenmesi sürecinde genellikle TADEBİS ve Web-Tapu kullanılır.

Taşınmaz değerleme raporunun tarihi nasıl belirlenir?

Taşınmaz değerleme raporu, TCMB efektif satış kuruna göre belirlenir.

Taşınmazın satışı için satış bedeli nasıl belirlenir?

Taşınmazın satışına ilişkin resmi tapuda ve noter tasdikli satış vaadi sözleşmesinde yer alan satış bedeli, 2022/1 sayılı “Yabancı Gerçek Kişi Edinmeleri ve Edinmeleri Hakkındaki Genel Yönerge”de belirtilen usul ve esaslara göre belirlenecektir.

Döviz alım belgesi gerekli midir?

Evet, taşınmazın alıcısı, satıcısı veya temsilcilerinin Merkez Bankasına satış için satış bedelini Amerikan doları veya karşılığı bir bankaya satması ve bankanın döviz alım belgesi düzenlemesi zorunludur.

Döviz Alım Belgesi Dekont

Döviz alım belgesinin en az nakden ödenen kısmı kadar ve en geç taahhüt sözleşmesinin yapıldığı tarihte düzenlenmesi gerekir. Döviz alım belgesinde bulunması gereken asgari bilgiler arasında ad ve soyad, pasaport numarası veya yabancı kimlik numarası, emlak numarası, Amerikan doları karşılığı ve işlemin Türk vatandaşlığının kazanılması kapsamında veya Türk vatandaşlığının kazanılması kapsamında yapıldığına dair beyan bulunmaktadır. Sermaye Hareketleri Genel Yönergesi’nin 13. Maddesine göre. Gayrimenkul numarası https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresinden alınabilir ve bağımsız birim veya ana gayrimenkul numaralarını veya mevcut değilse arsa/parsel bilgilerini içerebilir. Resmi senet, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen döviz alım sertifikalarında gösterilen TL tutarı üzerinden düzenlenecektir. Döviz alım sertifikası uygulamasına geçildikten sonra yapılan işlemlerde kur hesaplaması yapılmayacak ve satış fiyatı döviz alım sertifikaları üzerinden belirlenecektir.

Taşınmaz satımında, bedelin ödendiğini gösterir onaylı bir banka dekontu sunulması gerekmekte mi?

Cevap: Evet, taşınmaz satımında bedelin ödendiğini gösterir onaylı bir banka dekontu tapu müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Tapu müdürlükleri, bedelin satıcı veya ilgili kişilerin hesabına ödendiğini kontrol edecek mi?

Cevap: Evet, tapu müdürlükleri bedel transferinin/ödemenin alıcı veya ilgili kişiler tarafından satıcı veya ilgili kişilerin hesabına yapılıp yapılmadığını kontrol edecektir.

Dekontta belirtilen bedel ile döviz alım belgesinde belirtilen bedel arasında fark olsa da, yönetmelikte aradığı asgari tutarı sağlama şartı kabul edilecek mi?

Cevap: Evet, dekontta belirtilen bedel ile döviz alım belgesinde belirtilen bedel arasında fark olsa da, dekontta belirtilen bedelin döviz alım belgesinde yer alan kur üzerinden yönetmeliğin aradığı asgari tutarı sağlaması yeterli olacaktır.

Ödeme dekontunun sunulma zamanı hakkında bir şart var mı?

Cevap: Evet, ödeme dekontunun taahhüde ilişkin beyanın tesis edilmesinden önce sunulması gerekmektedir.

Döviz Alım Belgesi uygulamasının yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesi yapılan taşınmazların bedelinin toplamı ne kadar olmalıdır?

Döviz Alım Belgesi uygulamasının yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesi yapılan taşınmazların resmi senedinde yer alan bedel, 24.01.2022 tarihinden önceki dekont toplamları ile döviz alım belgesinde yer alan tutarın toplamı kadar olmalıdır.

Taşınmaz satış bedeli nasıl hesaplanır?

Taşınmaz satış bedeli, dekontta yer alan bedel ile döviz alım belgesinde yer alan tutarın toplamı olarak hesaplanır. Örneğin, Tapu Müdürlüğüne beyan tesisi başvurusu yapılan taşınmazın toplam satın alınan bedeli ile dekont toplamlarının toplamı resmi senet satış bedeli olarak alınacaktır.

Türk Vatandaşlığının İptali

Kişinin nüfus aile kütüğündeki kaydı kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulur. Eşlerden birinin Türk vatandaşlığını kaybetmesi diğer eşin vatandaşlığını etkilemez. Her iki ebeveyn de vatandaşlığın kaldırılmasını talep ederse ve diğer ebeveyn kabul ederse, ebeveynleri ile birlikte çocuklar da vatandaşlığı kaybeder. Anlaşma sağlanmadığı takdirde hakim kararına göre işlem yapılır. Vatandaşlığın kaybı çocukları vatansız yapacaksa bu madde uygulanmaz.

  • Türk vatandaşlığı kazanma kararı yalan beyan veya önemli hususların gizlenmesi sebebiyle iptal edilebilir.
  • İptal kararı ilgili kişiye ve ailesine de uygulanır.
  • Vatandaşlığı iptal edilenlerin malları tasfiye edilir veya hazine tarafından satılır.
  • Türk vatandaşlığından ayrılma hakkı, doğum yeri esasına göre yabancı vatandaşlık kazanmışlar, evlat edinilmişler veya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmışlar için geçerlidir.
  • Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kaybı, şartların tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
  • Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığından ayrılanların eş ve çocukları hakkında hükümler geçerlidir.

Türk vatandaşlığının iptali nasıl oluyor?

Yalan beyan veya önemli hususların gizlenmesi sonucu makam tarafından iptal edilir.

İptal kararı kimlere uygulanır?

İlgili kişiye ve ailesine uygulanır.

Vatandaşlığı iptal edilenlerin malları nasıl tasfiye edilir?

Malları tasfiye edilir veya hazine tarafından satılır.

Türk vatandaşlığından ayrılma hakkı kimlere verilir?

Doğum yeri esasına göre yabancı vatandaşlık kazanmışlar, evlat edinilmişler veya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmışlar için verilir.

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kaybı ne zaman hüküm ifade eder?

Şartların tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

İpotek ve Haciz

Taşınmazın döviz kredisi ile satın alınması durumunda satış bedelinden kredi tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yönetmeliğin gerektirdiği asgari tutarı karşılaması halinde taahhüt talebi kabul edilecektir. Öte yandan ipotek borcunun ödenip ipoteğin iptal edilmesi halinde ise döviz alım belgelerindeki tutarın yönetmelikte öngörülen tutarı karşılaması halinde taahhüt talebi karşılanacak.

İpotekli veya hacizli taşınmazlar satış veya satış vaadi sözleşmelerine konu olabilecek olup, bu işlemlerdeki tutarlar uygunluk belgesi hesaplamalarında dikkate alınmayacaktır.
Yabancılar ödeme yükümlülüklerini güvence altına almaları mümkün olmadığından (kamu kurumları tarafından yapılan borçlanmalar hariç) kanuni ipotek yoluyla taşınmaz satın alamazlar ve dolayısıyla vatandaşlık buna tabi olmayacaktır.

Taahhüt Alınması

Beyanname talepleri genellikle taşınmazın edinildiği Tapu Müdürlükleri tarafından bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır. Ancak birden fazla taşınmaz varsa, en çok taşınmazın edinildiği Tapu Müdürlüğüne başvurulması gerekir. Taşınmaz iktisap edilmemiş ise sicil dairesince taahhüt yapılmaz.
Uygunluk incelemesi sırasında eksikliklerin tespit edilmesi durumunda, ilgili tarafa taahhüdü iptal etmeden eksikliklerin tamamlanması için bilgi verilecektir,

Örneğin:

• Vekâletnamedeki yetki eksiklikleri,
• Yapısız taşınmazın edinilmesinde taahhüt eksiklikleri,
• Edinim iznine tabi taşınmazlarda izin eksiklikleri,
• Kuponlarda uygun faiz ve onay eksiklikleri,
• Vatandaşlığın belirlenmesinde belge eksiklikleri,
• Kimlik tespitinde belge eksiklikleri vb.

Eksikliklerin tamamlanması halinde uygunluk tespiti için yeniden değerlendirme yapılacaktır.İncelemeler, Bölge Müdürlüklerinin Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca benimsenen sistem üzerinden yapılacak ve sistemin uygunluk göstermesi halinde uygunluk belgesi düzenlenecektir.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılır. Doğuştan vatandaşlık, soy veya doğum yerine göre otomatik olarak kazanılır. Türkiye’de veya Türkiye dışında bir Türk ebeveynden doğan çocuklar Türk vatandaşıdır. Türk bir baba ile yabancı bir anneden evlilik dışı doğan çocuklar, belirli şartları yerine getirmeleri halinde Türk vatandaşlığına hak kazanırlar. Yabancı ana babadan Türkiye’de doğan çocuklar, doğumla başka bir vatandaşlık kazanmadıkları takdirde Türk vatandaşı olurlar. Daha sonra kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinme veya seçim hakkı ile kazanılır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişinin reşit olması, Türkiye’de 5 yıl yaşamış olması, Türkçe bilmesi, iyi karakterli olması ve kamu sağlığını tehdit etmemesi gibi bazı kriterleri taşıması gerekmektedir. Daha sonra Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kamu kurumlarının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Doğumla Kazanılan Vatandaşlık

Doğumla kazanılan vatandaşlık soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Soy bağı esasına göre, Türk vatandaşı anne veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Sonradan kazanılan vatandaşlık ise yetkili makam kararı veya evlat edinme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir. Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, belirli şartları taşıması halinde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılabilir?

Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılabilir.

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır.

Soy bağı esasına göre Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?

Türk vatandaşı anne veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

Sonradan Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?

Sonradan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinme ya da seçme hakkının kullanılması ile kazanılır.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, belirli şartları taşıması halinde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

Türk vatandaşlığı yetkili makam kararıyla elde edilebilir. Doğumla elde edilen vatandaşlık, soy veya doğum yerine dayalıdır ve doğumdan itibaren hüküm ifade eder. Türk vatandaşı anne veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuklar Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı bir baba ile yabancı bir anneden evlilik birliği dışında doğan çocuklar, gerekli usul ve şartların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Evlilik birliği dışında yabancı ana ve Türk vatandaşı babadan doğan çocuklar da gerekli usul ve şartların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Doğumda başka bir vatandaşlık kazanmayan yabancı ana babanın Türkiye’de doğan çocukları Türk vatandaşıdır. Daha sonra alınan vatandaşlık, yetkili makamın kararıyla veya evlat edinme veya seçme yoluyla elde edilebilir. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı bireyin kanunda belirtilen şartları taşıması gerekir ancak şartları sağlaması vatandaşlığı garanti etmez.

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasına ilişkin temel ilke ve koşullar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Yabancı bir kişinin Türk vatandaşlığına başvurması gereken tüm şartları taşıması gerekir ve onlar adına bir vatandaşlık dosyası hazırlanır. Dosya daha sonra karar için Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık inceleme ve soruşturma yapacak ve uygun görülmesi halinde Bakanlık kararıyla vatandaşlık verilecek, aksi takdirde talep reddedilecek. Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin işlemler Bakanlıkça yürütülecek. Yetkili makam kararı ile elde edilen Türk vatandaşlığının geçerliliği ve sonuçları kanunun ilgili hükümlerince belirlenir.

Türk Vatandaşlığını Kaybetme

Türk vatandaşlığı yetkili makam kararıyla veya oy hakkının kullanılmasıyla kaybedilebilir. Türk vatandaşlığı çıkış veya müsadere veya vatandaşlığın iptali ile kaybedilebilir. Türk vatandaşlığından çıkmak için kişinin şu şartları taşıması gerekir: reşit ve ayırt etme kabiliyetine sahip olmak, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış veya kazanacağına dair ikna edici delillere sahip olmak, herhangi bir suçtan aranmıyor olmak veya askerlik hizmeti, herhangi bir mali veya cezai yükümlülük altına girmemiş olmak. Şartların sağlanması halinde Bakanlık çıkış izni veya çıkış belgesi verebilir. Çıkış izni, karar tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde izin belgesi alanların yurt içinde ikamet ettikleri yerin valiliğine veya yurt dışında yabancı temsilciliklerine yabancı uyruklu olduklarını kanıtlayacak bilgi ve belgeleri sunmaları gerekir. Bu süre içinde yabancı vatandaşlığın kazanılmaması halinde çıkış izni geçersiz hale gelir. Çıkış belgesi, durumu uygun görülen ve yabancı uyruklu vatandaşlığa geçmek üzere Türk vatandaşlığından çıkma talebi Bakanlıkça uygun görülenlere verilir. Çıkış belgesi imza karşılığında verilir. Çıkış belgesi Türk vatandaşlığının kaybı ile sonuçlanır.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button