Yabancı Kabin Memurlarının Çalışma izinleri

Yabancı Kabin Memurlarının Çalışma izinleri

Yabancı Kabin Memurlarının Çalışma izinleri

Yabancı Kabin Memurlarının Çalışma izinleri Türkiye’ deruhsatlı havayolu işletmeleri tarafından çalışma izni başvurusu yapılarak alınabilir.Yabancı kabin memurlarının çalışma izinleri ülkeye giriş yapmalarına ve çalışmalarına izin veren belgelerdir. Bu belgeler genellikle vize veya çalışma izni olarak adlandırılır ve ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı kabin memurları tarafından alınması gerekir.Yabancı kabin memurlarının çalışmaları süresince geçerliliği olan bir çalışma izni bulunması gerekir.

Yabancı kabin memurları bir havayolu şirketinde çalışmak üzere ülkeye giriş yapmak isteyen kişilerdir. Bu nedenle, ülkeye giriş yapmaları ve çalışmaları için öncelikle geçerli bir çalışma izni almaları gerekir. Bu izin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir ve genellikle çalışma izni olarak adlandırılır.

Kabin Memuru

Kabin memuru bir havayolu şirketinde uçak içinde hizmet vermekte olan kişidir. Kabin memurları, yolcuların güvenliğini ve rahatını sağlamakla sorumludur. Bu nedenle, kabin memurları uçak içinde yolculara yiyecek, içecek, rahatlatıcı malzemeler ve ilk yardım malzemeleri sunar. Ayrıca, kabin memurları uçak içinde yolcuların güvenliğini sağlamak için gerekli olan tüm işlemleri yapar ve yolculara gerekli talimatları verir.

Kabin memurları  yolcuların check-in işlemlerinden, yolculuk sırasında yolcuların ihtiyaçlarını karşılamaya kadar birçok farklı görev yapar. Bu görevler arasında yolcu bilgi sistemlerini kullanmak, yolcuların bagajlarını yönetmek, yolcuların yolculuk sırasında oluşabilecek sorunları çözmek ve yolcuların özel ihtiyaçlarını karşılamak gibi görevler bulunur.

Kabin memurları genellikle havayolu şirketlerinde çalışır ve öncelikle uçak içinde hizmet verirler.Bazı kabin memurları ayrıca terminalde yolculara hizmet vermekte ve yolcuların check-in işlemlerini yapmaktadır.

Kabin memuru, bir havayolu şirketinde uçak içinde hizmet vermekte olan kişidir. Kabin memurları, yolcuların güvenliğini ve rahatını sağlamakla sorumludur ve yolculuk sırasında yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak için birçok farklı görev yaparlar.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

 • Havayolu işletmesi tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru,
  sadece ilgili dış hat seferlerinde görevlendirilir.
 • Havayolu işletmesi tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru sayısı,
  hiçbir surette işletme bünyesinde görev yapmakta olan T.C. uyruklu kabin memuru
  sayısına eşit veya bundan fazla olamaz.
 • Genel Müdürlüğe yapılacak başvurularda; dış-hat uçuş noktaları ya da “wet-lease”
  operasyonları kapsamında yurtdışında uçuş yapılacak hatları belgelendirmek
  suretiyle, hangi hatlarda hangi yabancı dile ihtiyaç bulunduğu açıkça belirtilecektir.
 • Havayolu işletmesi tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru;
  istihdam gerekçesi olan lisan bilgisini iyi seviyede konuşabildiğini, uluslarası
  geçerliliği olan bir belge ile kanıtlamak zorundadır. Kişinin, ilgili dilin kullanıldığı
  ülke vatandaşı veya söz konusu lisanın resmi dil olarak kabul edildiği bir ülke
  vatandaşı olması durumunda bu belge aranmaz.
 • Bu kapsamda görev yapacak yabancı uyruklu kabin memuru, esas itibariyle görev
  alacağı dış-hat uçuşları haricinde, uçuş görev ve dinlenme sürelerine ilişkin Talimat
  (SHT FTL) kapsamında tanımlı azami/asgari süre limitlerine riayet etmek kaydıyla,
  kapasitenin efektif kullanımı açısından ortak dil gereklilikleri sağlamak kaydıyla
  diğer dış-hat uçuşlarında da görevlendirilebilir.
 • Havayolu işletmesi, bu konu ile ilgili yapacağı herbir başvuruda; görevlendirme
  talebinde bulunduğu personel haricinde halihazırda istihdam edilmiş olan yabancı
  uyruklu kabin memurlarına ilişkin; ad, soyad, uyruk, göreve başlama tarihi, çalışma
  izni süresi, görevlendirildiği hatlar vb. bilgileri içeren yabancı uyruklu kabin memuru
  listesini Genel Müdürlüğe sunar.
 • Havayolu işletmesi, istihdam edeceği herbir yabancı uyruklu kabin memuru için
  EASA Air OPS Mevzuatının ORO.CC.110 maddesi ile belirlenmiş olan gereklilikleri
  sağlamakla yükümlüdür.
 • Genel Müdürlük; yabancı uyruklu kabin memuru adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Bakanlığınca düzenlenmiş olan çalışma izin belgesinde belirtilen sürelere uygun
  olarak başvuruyu değerlendirir.
 • Havayolu işletmesi, bir uçuş operasyonunda görev alacak kabin ekibinin
  oluşumunda; kabin amiri ile en kıdemli kabin memurunun havayolu işletmesinde
  görevli ve T.C. uyruklu olmaları kaydıyla;
 • a) Dar gövdeli yolcu uçaklarında en az 2 (iki) T.C. vatandaşı kabin ekibi üyesinin,
  b) Geniş gövdeli yolcu uçaklarında ise, en az 3 (üç) T.C. vatandaşı kabin ekibi
  üyesinin görevlendirilmesini garanti altına alacaktır.

Havayolu işletmelerince kendi uçuş kodları ile gerçekleştirilen operasyonlarda görev
alacak yabancı uyruklu kabin memurlarının çalıştırılmasına yönelik olarak, başvuru
sırasında aranacak şartlar ve kayıtlar:

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilgili kabin memuru adına 4817 Sayılı
  Kanuna göre düzenlenmiş çalışma izni belgesi,
 • Genel Müdürlüğümüzce yetkili kılınmış havacılık tıp merkezleri veya EASA
  kuruluşuna üye ülke makamlarınca yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından
  düzenlenmiş geçerli sağlık sertifikası,
 • Genel Esaslar başlıklı kısımda belirtilen 4üncü madde hükmü uyarınca; ilgili
  kabin memurunun mevcut görev ve sorumluluklarına uygun olarak, yolcu ve
  uçuş ekibi ile ortak bir lisan üzerinden etkin ve doğru bir iletişim kurabilme
  becerisini gösterir bilgi/belgeler,
 • Havayolu işletmesinin mevcut onaylı eğitim programı (CCTM) kapsamında,
  ilgili personele ilişkin yer ve uçuş eğitimlerin gerçekleştirildiğini ve anılan
  personelin bu eğitimler sonrasında yapılan kontrolleri başarıyla tamamladığını
  gösteren; işletmeler tarafından kabin memuru adına EASA Air OPS
  Mevzuatının “ORO.CC.215(b)(2)” ve “GM1-ORO.CC.215(b)(2)” hükümlerine
  göre düzenlenmiş olan Kabin Ekibi Hava Aracı Tipi/Serisi Sertifikası (Cabin
  Crew Aircraft Type/Variant Qualification(s)),
 • Yurtiçi veya yurtdışında asgari 10 yıllık temel eğitim süresini tamamladığını
  gösterir lise veya benzeri okul mezunu olduğuna dair diploma.

“Wet-lease” operasyonlarında 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında
Kanun kapsamına girmeyen hallerde, havayolu işletmelerince istihdam edilerek sadece
yurtdışı operasyonlar sırasında görevlendirilecek olan yabancı uyruklu kabin
memurlarına ilişkin başvuru sırasında aranacak şartlar ve kayıtlar:

 • Havayolu işletmesince yürütülen “wet-lease” operasyonu kapsamında, yabancıuyruklu kabin memurunun hangi ülke ve şehirde, ne kadar süre ile istihdamedileceğine dair bilgilendirme metni,
 • Genel Müdürlükçe tanzim edilmiş olan resmi “wet-lease” onay yazısı ve ilgili“wet-lease” anlaşma metninin bir kopyası,
 • Genel Müdürlüğümüzce yetkili kılınmış havacılık tıp merkezleri veya EASAkuruluşuna üye ülke makamlarınca yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafındandüzenlenmiş geçerli sağlık sertifikası,
 • Genel Esaslar başlıklı kısımda belirtilen 4üncü madde hükmü uyarınca; ilgili kabinmemurunun mevcut görev ve sorumluluklarına uygun olarak, yolcu ve uçuş ekibiile ortak bir lisan üzerinden etkin ve doğru bir iletişim kurabilme becerisinigösterir bilgi/belgeler,
 • Havayolu işletmesinin mevcut onaylı eğitim programı (CCTM) kapsamında, ilgilipersonele ilişkin yer ve uçuş eğitimlerin gerçekleştirildiğini ve anılan personelinbu eğitimler sonrasında yapılan kontrolleri başarıyla tamamladığını gösteren;işletmeler tarafından kabin memuru adına EASA Air OPS Mevzuatının“ORO.CC.215(b)(2)” ve “GM1-ORO.CC.215(b)(2)” hükümlerine göredüzenlenmiş olan Kabin Ekibi Hava Aracı Tipi/Serisi Sertifikası (Cabin CrewAircraft Type/Variant Qualification(s)),
 • Yurtiçi veya yurtdışında asgari 10 yıllık temel eğitim süresini tamamladığınıgösterir lise veya benzeri okul mezunu olduğuna dair diploma.Yabancı Kabin Memuru Çalıştırılmasına ilişkin Genelge için tıklayınız.

Çalışma izni almak için yabancı kabin memurlarının sunması gereken belgeler arasında pasaport, çalışma sözleşmesi, sağlık raporu gibi belgeler bulunur. Ayrıca, yabancı kabin memurlarının çalışmaları süresince geçerliliği olan bir çalışma izni bulunması gerekir.

Yabancı kabin memurlarının çalışma izinleri, genellikle belirli bir süre için verilir ve dolayısıyla süresi dolunca yenilenmesi gerekebilir. Bu nedenle, yabancı kabin memurlarının çalışma izinlerini sürekli olarak yenilemeleri ve güncel tutmaları gerekir.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button